Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van WMC medical
Gevestigd: Holhorstweg 20, 7341 AC Apeldoorn
Kamer van koophandel Apeldoorn: 50343491


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, (rechts-) handelingen, al dan niet ter uitvoering van een overeenkomst, alsmede onderhandelingen en overige contacten, ongeacht of deze tot een overeenkomst leiden, van of respectievelijk met WMC medical.
1.2 WMC medical wijst uitdrukkelijk eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of andere bedingen van de afnemer van de hand, tenzij zich hiermee voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk akkoord heeft verklaard.
1.3 In geval van strijdige bepalingen in deze voorwaarden en eventueel toepasselijke voorwaarden van de afnemer, prevaleren deze voorwaarden.


2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Elke offerte of prijsopgave door WMC medical, al dan niet in door WMC medical gepubliceerde prijslijsten, geldt als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de afnemer en bindt WMC medical niet.
2.2 Een order van de afnemer dient ten minste een ordernummer, een artikelnummer en de gewenste aantallen te vermelden. Een overeenkomst volgend op een offerte of prijsopgave van WMC medical komt slechts tot stand op het moment waarop zij aan een order van de afnemer uitvoering geeft.
2.3 In geval bij een order een ordernummer ontbreekt, doch hieraan door WMC medical reeds uitvoering is/wordt gegeven, dient de afnemer het ordernummer onverwijld aan WMC medical door te geven, bij gebreke waarvan WMC medical de overeenkomst kan ontbinden en verder uitvoering van de order kan staken.


3. Wijzigingen en aanvullingen
3.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
3.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in 3.1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor desbetreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.


4. Prijzen
4.1 Alle prijzen en tarieven van WMC medical zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW en eventuele douanerechten.
4.2 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen gebaseerd op een levering met “Delivery Duty Paid” (DDP) aan het in de order vermelde in Nederland gelegen leveringsadres.
4.3 Leveringen geschieden tegen de prijzen vermeld in de door WMC medical uitgegeven prijslijst zoals deze geldt op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2.2. Nabewerkingen geschieden eveneens tegen de prijzen vermeld in de op de dag van uitvoering geldende prijslijst. De kosten van noodzakelijke verpakking van de producten zullen door WMC medical aan de afnemer tegen kostprijs in rekening worden gebracht. Tenzij anders is overeengekomen, wordt deze verpakking niet teruggenomen. Kosten van terugzending van deze verpakking zijn voor rekening van de afnemer.
4.4 WMC medical stuurt jaarlijks een nieuwe prijslijst en een prijsaankondiging toe aan de afnemer, waarin de voor het aangegeven kalenderjaar geldende prijzen met ingang van 1 januari van dat jaar staan vermeld. WMC medical is gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage van maximaal 7,5%, waarbij het CTG prijsindexcijfer zoveel als mogelijk zal worden gevolgd.
4.5 Elke verandering van de factoren die op de prijzen van WMC medical van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, prijzen van grond- en hulpstoffen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, lonen, salarissen en sociale lasten, kan WMC medical op het moment van prijsaanpassing na overleg met de afnemer doorberekenen aan de afnemer.
4.6 Indien de prijzen van bepaalde producten en/of bewerkingen niet in de op de dag van levering geldende prijslijsten zijn vermeld, geschieden leveringen en nabewerkingen tegen de prijzen vermeld in de offerte van WMC medical aan de afnemer. Onder "producten" wordt verstaan alle goederen en materialen die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen WMC medical en de afnemer, waaronder mede begrepen gebruiksrechten op die goederen en materialen, alsmede documentatie, tekeningen, beschrijvingen, modellen en alle (overige) resultaten van dienstverlening door WMC medical.


5. Betaling
5.1 De aan afnemer in rekening gebrachte bedragen dienen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum betaald en door WMC medical ontvangen te zijn.
5.2 Alle betalingen zullen op een door WMC medical aan te wijzen bankrekening worden gedaan.
5.3 Alle betalingen zullen zonder inhouding of verrekening worden gedaan. De afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen of tot verrekening, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft en in dat geval tot maximaal het gedeelte van zijn betalingsverplichting dat betrekking heeft op het omstreden gedeelte van de nakoming van haar verplichtingen door WMC medical .
5.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van WMC medical op de afnemer, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.
5.5 Over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn door WMC medical zijn ontvangen, is de afnemer, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf die dag tot aan de dag waarop volledige betaling plaatsvindt, rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand met een minimum van € 40 excl. BTW
5.6 Vanaf het tijdstip van intrede van het verzuim van de afnemer is WMC medical tevens gerechtigd de afnemer zowel de werkelijke, in redelijkheid gemaakte, buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, ieder met een minimum van € 150,- in rekening te brengen. Onder buitengerechtelijke kosten is mede begrepen de niet voor verrekening in aanmerking komende BTW.
5.8 Indien op enig moment bij WMC medical gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de afnemer, is WMC medical gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van het bedrag dat WMC medical uit hoofde van de overeenkomst nog van de afnemer te vorderen mocht hebben.
5.9 Indien betaling van de openstaande vorderingen langer dan 30 dagen na de laatste dag van de betalingstermijn uitblijft en/of geen ingevolge het vorige artikellid gevorderde vooruitbetaling heeft plaatsgevonden of zekerheid is gesteld, heeft WMC medical het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te beëindigen.


6. Levering en leveringstermijn
6.1 Levering geschied op het in de order opgegeven adres van de afnemer. De afnemer is verplicht de geleverde producten af te nemen, indien deze specifiek voor de afnemer zijn geproduceerd.
6.2 Levering kan in principe iedere dag geschieden. Voor levering buiten kantooruren of orders met een waarde lager dan € 300 brengt WMC medical € 100,- dan wel € 50,- additionele administratie en leveringskosten in rekening bij de afnemer.
6.3 WMC medical levert de producten – mits voorradig - met een leveringstermijn van 2 werkdagen na het in artikel 6.4 genoemde tijdstip. WMC medical zal deze leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen en zal eventueel afwijkende leveringstermijnen aan de afnemer opgeven.
6.4 De leveringstermijn gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen: a. de dag van ontvangst door WMC medical van een order als bedoeld in artikel 2.2; b. de dag van ontvangst door WMC medical van de voor de uitvoering van de order noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, hulpmiddelen e.d.; c. de dag van ontvangst door WMC medical van hetgeen volgens opgaaf van WMC medical voor aanvang van de uitvoering daarvan bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
6.5 Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding. De afnemer heeft in dat geval evenmin recht op een gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. De afnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor zover dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan aan WMC medical schriftelijk kennis geeft en onverminderd het recht van WMC medical om binnen drie weken na ontvangst van de kennisgeving de betreffende producten alsnog aan de afnemer af te leveren en daarvan betaling te verlangen.
6.6 WMC medical garandeert zich maximaal in te spannen om al het mogelijke te doen om de afnemer van dienst te zijn buiten de afgesproken leverschema’s. Indien de afnemer een spoedorder plaatst, zal WMC medical zich inspannen om de spoedorder binnen vier werkuren te leveren. Voor spoedorders brengt WMC medical de in het dienstenoverzicht vermelde prijzen en kosten in rekening bij de afnemer. Na ontvangst van een spoedorder zal WMC medical de afnemer ommegaand informeren over de leveringstermijn. Indien na overleg tussen WMC medical en de afnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen dat een levering niet tijdig kan plaats vinden, zal WMC medical - na goedkeuring van de afnemer - alternatieven aandragen. Een eventuele meerprijs komt voor rekening van de afnemer.

7. Risico en Eigendomsvoorbehoud
7.1 De producten zijn geheel voor rekening en risico van de afnemer vanaf het moment dat WMC medical de producten bij de levering ter beschikking stelt aan de afnemer. Vanaf dat moment draagt de afnemer het risico voor verlies en/of alle (in)directe schaden die aan of door de producten of onderdelen daarvan mochten ontstaan.
7.2 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de afnemer nadat deze al hetgeen hij terzake van de producten aan WMC medical verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele terzake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
7.3 Voordat de eigendom van de producten op de afnemer is overgegaan, is de afnemer niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren of aan hen in eigendom over te dragen. De afnemer is tot dat moment slechts gerechtigd de producten aan derden te verkopen of te leveren voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer noodzakelijk is.
7.4 Indien en zolang de eigendom van de producten nog niet op de afnemer is overgegaan, zal de afnemer WMC medical onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de producten. Voorts zal de afnemer WMC medical op WMC medical’s eerste verzoek mededelen waar de producten waarvan de eigendom nog niet op de afnemer is overgegaan, zich bevinden.
7.5 Bij beslag, faillissement of (voorlopig) surseance van betaling zal de afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms-) rechten van WMC medical.


8. Inspectie en reclame
8.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van WMC medical genoegzaam is aangetoond dat producten niet behoorlijk functioneren, heeft WMC medical de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te (laten) herstellen, hetzij de producten terug te nemen tegen restitutie c.q. creditering aan de afnemer van het voor de ondeugdelijk gebleken producten aan de afnemer in rekening gebrachte/te brengen bedrag. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal WMC medical ter zake van zijn eventuele garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal zij niet verder aansprakelijk zijn of tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
8.2 De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op het overeengekomen (leverings)adres nauwkeurig te inspecteren. Eventuele verschillen in hoeveelheid, gewicht of samenstelling tussen de geleverde producten en de daarvoor op de schriftelijke aanvaarding van de order en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen drie dagen na aankomst van de producten op het (leverings-)adres schriftelijk aan WMC medical medegedeeld worden. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal- of fabricagefouten, moeten onmiddellijk na constatering schriftelijk aan WMC medical worden gemeld.
8.3 Bij gebreke van schriftelijke melding binnen de hierboven gestelde termijnen, vervallen alle eventuele aanspraken van de afnemer jegens WMC medical. De afnemer kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens WMC medical zolang de afnemer enige verplichting jegens WMC medical niet is nagekomen. De afnemer zal alle door WMC medical voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen. De afnemer heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door WMC medical geen controle van de reclame kan plaats hebben.
8.4 Na het ontdekken van enig gebrek aan de producten is de afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking e.d. van de betreffende producten onverwijld te staken.
8.5 Het staat de afnemer niet vrij de producten zonder opgaaf van door WMC medical goedgekeurde redenen en zonder een door WMC medical verstrekt retourautorisatie-nummer te retourneren. De producten blijven tot die tijd voor risico van de afnemer.
8.6 Gebreken terzake van een afzonderlijk product dat onderdeel uitmaakt van een uit meer producten bestaande leverantie geven de afnemer slechts het recht op ontbinding van de gehele overeenkomst wanneer van de afnemer instandhouding van het resterende gedeelte van de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.


9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 Buiten de persoonsschade als gevolg van een gebrek in het product, in de zin van de artikelen 6:185 t/m 6:193 BW (productenaansprakelijkheid) is WMC medical nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de afnemer of derden, waaronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen, (andere) immateriële schade en schade aan schending van rechten van derden waaronder mede begrepen rechten van industriële en intellectuele eigendom, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van WMC medical .
9.2 Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van WMC medical jegens de afnemer in en buiten overeenkomst per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenis als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de contractsom zijnde het aan de afnemer terzake van de betreffende overeenkomst gefactureerde bedrag exclusief BTW en eventuele douanerechten. Indien WMC medical producten aan de afnemer levert welke WMC medical van diens toeleverancier(s) heeft verkregen, is WMC medical voorts nimmer tot een verdergaande aansprakelijkheid ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop WMC medical ten opzicht van diens toeleverancier(s) aanspraak kan maken.
9.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van WMC medical , zal de afnemer WMC medical vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde ook, terzake van vergoeding van schade, kosten en/of interessen verband houdende met de producten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten.


10. Overmacht
10.1 Indien WMC medical door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben beide partijen indien de overmachtstoestand 3 maanden heeft geduurd, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden. In geval van overmacht heeft de andere partij geen recht op enige (schade-)vergoeding.
10.3 Onder overmacht van WMC medical wordt verstaan elke van de wil van WMC medical onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van WMC medical kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook onder andere gerekend: stakingen, bedrijfsbezetting, uitsluitingen, brand, waterschade, stagnatie of andere ernstige storingen in het bedrijf van WMC medical of diens toeleverancier(s) en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, gebrek aan levering door toeleverancier(s) en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
10.4 WMC medical zal de afnemer zo spoedig mogelijk van haar (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.


11. Beëindiging
11.1 Voortijdige beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk ingevolge het in dit artikel 13 bepaalde.
11.2 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een overeenkomst met WMC medical mocht voortvloeien, is de afnemer in verzuim en is WMC medical gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: - de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of - die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; - een en ander onverminderd WMC medical ‘s andere rechten onder welke overeenkomst met de afnemer dan ook en zonder dat WMC medical tot enige schadevergoeding is gehouden.
11.3 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, niet tijdige voldoening van zijn schulden door afnemer of het sluiten van een akkoord door afnemer met zijn schuldeisers daarover zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij WMC medical afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te wensen, in welke geval WMC medical zonder ingebrekestelling gerechtigd is: - de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of - al zijn eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van afnemer, uit welken hoofde ook, op te schorten; - een en ander onverminderd WMC medical 's andere rechten onder welke overeenkomst met afnemer dan ook en zonder dat WMC medical tot enige schadevergoeding is gehouden.
11.4 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 11.2 of (ii) 11.1 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van WMC medical op afnemer en (ii) al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is WMC medical gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zijn WMC medical en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde WMC medical in de gelegenheid te stellen zijn rechten uit te oefenen. Het bepaalde in artikel 7.5 is van overeenkomstige toepassing.


12. Geheimhouding
12.1 De afnemer staat ervoor in dat geen informatie en/of gegevens omtrent de organisatie, activiteiten, bedrijfsvoering, werkwijze, prijzen en condities en dergelijke van WMC medical , waaronder mede begrepen de door WMC medical en haar toeleverancier(s) gehanteerde fabricage- en/of constructiemethoden aan derden bekend wordt gemaakt, direct of indirect wordt gebruikt en/of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WMC medical, dan wel aan derden bekend wordt gemaakt of op andere wijze openbaar wordt gemaakt, tenzij deze informatie en/of gegevens reeds aantoonbaar bekend waren bij het eerste contact tussen partijen dan wel deze informatie en/of gegevens van algemene bekendheid moeten worden geacht. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de tussen partijen gevoerde onderhandelingen en/of gesloten overeenkomst(en) in stand.


13. Overdracht van rechten en verplichtingen
13.1 Het is de afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WMC medical de rechten en verplichtingen die voor hem uit een overeenkomst met WMC medical voortvloeien en/of de uitvoering van die verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
13.2 Toestemming van WMC medical als bedoeld in artikel 13.1 laat onverlet alle verplichtingen die voor de afnemer uit de betreffende overeenkomst met WMC medical voortvloeien.


14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
14.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle door WMC medical gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die tussen WMC medical en de afnemer mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Zutphen, tenzij WMC medical er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de rechter die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd is daarvan kennis te nemen.


Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
Contact
WMC Medical
T +31 (0)6 53 811 599
info@wmcmedical.nl
 
© WMC Medical